Condicions d’us i venda


Descàrregues

Llevat del conveni especial constatat per escrit, l'enviament d'una comanda formulada pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda. Cap estipulació feta pel Client sobre les condicions de compra, lletres, acuses de rebut o altres documents difereix de les de JCM TECHNOLOGIES, S.A.U si no ha estat expressament acceptada per aquesta Empresa amb anterioritat.

Condicions generals de venda

COMANDES

Totes les comandes s’han de formular per escrit. La confirmació de comanda es dirigirà a la seu de JCM TECHNOLOGIES, SAU per escrit. Una comanda no és definitiva fins que és acceptada per JCM TECHNOLOGIES, SAU Tota estipulació que derogui o completi les presents condicions generals de venda es considerarà acceptada pel Client si no hi ha resposta escrita per part d’aquest.

LLIURAMENT DE MATERIAL
 1. Amb excepció d’un possible acord particular; els productes de la tarifa d’JCM TECHNOLOGIES, SAU es serviran en els terminis acordats a partir del dia del pagament o bé des de l’acceptació de la comanda per part de JCM TECHNOLOGIES, SAU en cas de pagament ajornat. Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte i podran variar entre 3 i 15 dies hàbils aproximadament. En les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l’article el termini de lliurament del qual sigui major. Aquests terminis són a títol orientatiu i JCM TECHNOLOGIES, SAU s’esforça a respectar-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni la seva indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació de les presents condicions de venda.
 2. El lliurament es considera efectuat des que es posa el producte a disposició del Client pel transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en un termini màxim de 8 dies a partir de la fitxa d’enviament. De no rebre tots els paquets relacionats a la nota de lliurament del transportista, haurà de reclamar al transportista la falta d’aquest / aquests.
CONDICIONS DE TRANSPORT
 1. Totes les comandes a la península superiors a 700 Euros s’enviaran en condicions DDP, sense cap càrrec de transport, quedant reservats els drets d’escollir o canviar l’agència per JCM TECHNOLOGIES, SAU. Les comandes inferiors a l’import esmentat s’enviaran a ports deguts carregats en factura.
 2. Les comandes dins de la U.E. superiors a 5.000 euros s’enviaran en condicions DDP, sense cap càrrec de transport. Les comandes inferiors a l’import esmentat, s’enviaran en condicions EXW (Ex – works).
 3. Les comandes fora de la U.E. s’enviaran en condicions E.X.W. (Ex – works).
CONDICIONS DE PAGAMENT
 1. Excepte estipulació particular, les factures es paguen mitjançant rebut bancari amb un venciment de 60 dies data factura.
 2. Els terminis de pagament no poden demorar-se sota cap concepte. El Client no podrà retenir cap quantitat sobre l’import degut en els terminis previstos.
 3. La venda, cessió, lliurament en fiança o aportació en Societat per part del Client de tot o part del seu negoci o dels seus materials, així com la falta de pagament, autoritzen a JCM TECHNOLOGIES, SAU sense perjudici d’altres drets i actuacions, a suspendre tota lliurament fins a completar el pagament íntegre. Les sumes degudes seran exigibles immediatament.
GARANTIA I POST-VENDA

JCM TECHNOLOGIES, SAU, garanteix que tots els equips etiquetats amb la marca CE compleixen amb les disposicions recollides en el Reial Decret 444/1994 del BOE d’1 d’abril de 1994, pel qual es transposa la Directiva Europea 89/336 / CEE.

JCM TECHNOLOGIES, SAU, estableix un període de 5 anys de garantia a partir de la data de fabricació per als productes (vigència pels productes fabricats a partir del 01/01/2015):

 • Gamma KEE
 • Línia VERSUS
 • Gamma MOTION
 • Productes de RÀDIO SEGURETAT: RADIOBAND, RADIOSENS i RADIOCONTACT
 • ROLL868-DMR

Per a la resta de productes s’estableixen 3 anys de garantia a partir de la data de fabricació, que contemplarà qualsevol defecte de fabricació o de components en tots els seus productes, quedant fora de garantia els problemes derivats d’una incorrecta instal·lació, utilització indeguda, els ocasionats per catàstrofes naturals i actes de vandalisme o terrorisme.


Les bateries subministrades amb lequip estan excloses de la garantia de 5 anys i tenen un període de garantia de 1 any a partir de la data de fabricació.

Tots els equips que es reparin tindran 6 mesos de garantia a partir de la data de reparació.

No es facturarà cap càrrec per als equips que funcionin correctament (excepte els especificats en els punts de l’1 al 4) ni sobre els que es realitzin modificacions del disseny per millores, autoritzat des JCM TECHNOLOGIES, SAU

Les condicions generals de reparació dels equips en garantia, seran deixar els equips en condicions de venda.

Per això, s’aplicarà càrrec (l’import màxim de facturació serà el 75% del preu de compra del producte) a les reparacions dels equips en garantia, pels motius següents:

 1. Si l’equip funciona correctament, però hi ha falta o deteriorament de complements.
 2. Si l’equip està sense l’etiqueta de producció.
 3. Si l’emissor està sense pila, o la pila està esgotada i té més d’un any.
 4. Si l’equip té explosions en els borns del motor, de senyal, o de la font d’alimentació.

S’acceptarà tot el material per a la seva reparació sempre que aquest vingui pel conducte de distribució establert, albaranat i a ports pagats. Un cop reparat, si aquest conserva la seva garantia es retornarà a ports pagats.

En els equips per reparar fora del període de garantia, excepte indicació del client, només s’afegiran els complements necessaris per al funcionament.

DEVOLUCIONS

JCM TECHNOLOGIES, SAU pot acceptar devolucions de material prèvia consulta amb el departament de Vendes i dins d’un termini màxim de 20 dies després del lliurament.

Per als abonaments s’aplicaran les següents condicions:

 1. Cal l’albarà del material per a la seva devolució.
 2. L’abonament no pot efectuar-se sense prèvia inspecció per part de JCM TECHNOLOGIES, SAU, el personal efectuarà la inspecció en 15 dies.
 3. Passat aquest termini s’efectuarà l’abonament en la propera factura a vèncer.
 4. L’abonament serà del 95% de l’import facturat, sempre que el producte i l’embalatge estiguin en perfectes condicions.
 5. Si la devolució conté embalatges deteriorats, s’abonarà com a màxim el 90% de l’import.
 6. Si la devolució conté caixes de plàstic o metall deteriorades, s’abonarà com a màxim el 75% de l’import.
 7. Si la devolució conté equips personalitzats, s’abonarà com a màxim el 75% de l’import.

El conducte establert és el següent: repairs@jcm-tech.com

L'enllaç esmentat s'ha d'emplenar amb informació de contacte del client, llista d'articles amb el codi SAP i quantitat enviada, perquè sigui acceptat el retorn del producte.

EQUIPS ESPECIALS O PROJECTES

Per als equips especials o a mida (que no apareguin a la llista de preus vigent) es realitzarà un estudi previ de viabilitat i el seu preu i condicions de desenvolupament i lliurament, seran comunicats mitjançant un pressupost.

RESERVA DE PROPIETAT - RISCOS
 1. JCM TECHNOLOGIES, SAU es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre del preu de venda, interessos, despeses, etc. En conseqüència, no es considerarà efectuat el pagament, segons aquesta disposició, de les lletres de canvi, els pagarés, els xecs o qualsevol altre títol que creu obligació de pagar fins que s’arribi a bon fi en el cobrament d’aquests documents.
 2. No obstant això, els riscos es transfereixen al Client des del lliurament dels productes. El Client es compromet a la custòdia i conservació dels productes ia subscriure les assegurances pertinents per tal de cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser causats als productes.
 3. En cas que el Client suspengui els pagaments, JCM TECHNOLOGIES, SAU podrà reclamar els productes. Les quantitats a compte anteriorment pagades quedaran en poder de JCM TECHNOLOGIES, SAU en concepte de clàusula de penalització.
CLÀUSULA RESOLUTÒRIA
 • L’ incompliment total o parcial pel Client d’alguna de les seves obligacions, el no atendre al seu venciment algun pagament, una demora del Client en el pagament i, en particular, el coneixement del seu protest o d’una fiança sobretot o part del seu negoci, podria implicar, a criteri de JCM TECHNOLOGIES SAU, d’una banda, la caducitat del termini i, per tant, la immediata exigibilitat de les quantitats pendents, així com la interrupció de tota lliurament i, per altra, la rescissió de tots els contractes en curs.
 • En cas de dur a efecte la present clàusula resolutòria, JCM TECHNOLOGIES, SAU o els seus representants estan expressament autoritzats per entrar en els locals del Client per tal de recuperar els productes afectats per l’aplicació de l’apartat sisè.
FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major. Si la força major es perllonga més enllà de dos (2) mesos pot rescindir el contracte a petició d’una de les dues parts, sense cap tipus d’indemnització.

© 1983-2024 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×