CONDICIONS CLOUD JCM

El titular de l’aplicació web CloudAssistant (d’ara endavant, CloudAssistant o l’App, indistintament), és JCM Technologies, SA amb NIF ES. A-08.827.974 i domicili a Pol. Ind. Sot dels Pradals, carrer Costa d’en Paratge, 6 B 08500 Vic (Barcelona) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 20.824, Foli 36, Full B – 12.779 (d’ara endavant, el Titular).

Segons les funcionalitats requerides per l’usuari de CloudAssistant, aquest pot incloure l’ús de programes que l’usuari ha de descarregar i instal·lar als dispositius des dels quals voleu accedir a CloudAssistant.

El Titular posa CloudAssistant a disposició de qualsevol usuari que, en compliment de les condicions de la llicència d’ús de CloudAssistant, accedeixi a CloudAssistant amb la finalitat principal de:

  1. Gestionar las instalaciones y dispositivos instalados.
  2. Programar los dispositivos a instalar.
  3. Agregar/quitar emisores a los equipos programados.
  4. Consultar eventos.
  5. Programar horarios de acceso.
  6. Gestionar grupos de emisores destinados a mantenimiento.
  7. Transferir los cambios realizados en CloudAssistant a los dispositivos físicos.

d’ara endavant Funcionalitats de CloudAssistant.

Condicions Generals i Llicència d’Ús

1. Identificació de les parts

1.1.Les Condicions Generals i Llicència d’Ús recollides aquí són subscrites, d’una banda per JCM Technologies, S.A. (d’ara endavant, el Titular), com a titular de l’aplicació CloudAssistant (d’ara endavant, CloudAssistant o l’App, indistintament), una aplicació web que permet les Funcionalitats de CloudAssistant descrites anteriorment a través d’un navegador web, i, d’una altra, per l’usuari, entès com la persona física o jurídica que, de forma lliure i voluntària accedeix a CloudAssistant, independentment que faci ús o no dels serveis i eines ofertes a CloudAssistant a cada moment. A més, CloudAssistant pot requerir la descàrrega i instal·lació d’un programa per permetre la transferència de les dades introduïdes per l’usuari a CloudAssistant als dispositius físics.

1.2.L’usuari, en accedir a CloudAssistant, accepta les presents Condicions en allò que pugui ser aplicable a qualsevol usuari d’Internet que, senzillament, accedeixi a CloudAssistant. Quan, a més, en registrar-se les accepta i se sotmet sense reserva a tot allò que aquí es disposa. El Titular recomana fer una atenta lectura del present document, així com la revisió periòdica del seu contingut.

2. CloudAssistant

2.1.La utilitat principal de CloudAssistant és permetre a l’usuari accedir a les funcionalitats de CloudAssistant.

Per això, cal estar registrat.

2.2.L’ús i el registre a CloudAssistant està sotmès al pagament de la quota amb periodicitat acordada per ambdues parts.

2.3.Actualment, no pots incloure a CloudAssistant cap mètode de pagament.

2.4.CloudAssistant està dissenyada per ser utilitzada en certs dispositius mòbils amb accés a Internet. Tot i això, CloudAssistant no inclou l’accés a Internet oa les xarxes de telefonia mòbil, per la qual cosa l’usuari haurà de pagar les tarifes del proveïdor d’accés a Internet o operador mòbil corresponent. Consulta abans les condicions d’accés i de tarifació del teu proveïdor.

2.5. T’informem a més que en un futur CloudAssistant pot incloure publicitat pròpia o de terceres empreses.

3. Propietat intel·lectual i industrial i llicència d’ús

3.1. En virtut de l’acceptació d’aquestes Condicions i sempre que l’usuari compleixi totes les seves obligacions d’acord amb el que preveuen aquestes Condicions o en qualssevol altres condicions són aplicables, el Titular atorga a l’usuari un dret d’ús de CloudAssistant, tal com CloudAssistant s’ofereixi en cada moment, no exclusiu, sense possibilitat de cessió o sublicència, a tot el món i per tot el temps que CloudAssistant romangui instal·lada al dispositiu de l’usuari o aquest accedeixi a CloudAssistant via web, en virtut del qual:

L’usuari queda autoritzat per a l’accés a CloudAssistant ia la descàrrega i instal·lació il·limitada de programes associats a CloudAssistant als seus dispositius, si bé es podran implementar mesures destinades a limitar el nombre de connexions simultànies des d’un sol lloc o adreça IP simultàniament.

Així mateix, l’usuari queda autoritzat per accedir i utilitzar CloudAssistant, sempre que aquesta estigui actiu i disponible, per a fins particulars i privats.

3.2. En cap cas l’usuari no queda facultat en virtut d’aquesta llicència d’ús per a fins comercials i/o diferents dels previstos a l’apartat anterior.

3.3. Aquesta llicència d’ús no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre CloudAssistant o sobre qualsevol contingut present en aquesta, sent els drets de propietat intel·lectual sobre CloudAssistant i tots els elements que la conformen (incloent-hi la programació, el disseny, les aplicacions, els gràfics, els codis, text o imatges allí presents, així com els continguts publicats i la tecnologia associada a la mateixa) de la titularitat exclusiva del Titular o comptant aquesta amb els drets o autoritzacions suficients per a la seva explotació. En conseqüència, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació de CloudAssistant o de qualsevol element integrat a CloudAssistant.

3.4. De la mateixa manera, el nom de domini, les marques, noms comercials, i en general, qualsevol signe distintiu que es trobi a CloudAssistant és de la titularitat del Titular o aquest compta amb les llicències necessàries per utilitzar-los.

3.5. Si detectes alguna infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial a CloudAssistant, et demanem que ens ho comuniquis com més aviat millor escrivint a l’adreça de correu electrònic admin@jcm-tech.com

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a:

Fer un ús diligent, correcte i lícit de CloudAssistant, respectant la legislació vigent (i especialment la relativa a protecció de dades i propietat intel·lectual i industrial), la moral i els bons costums, així com l’ordre públic.

Revisar periòdicament les presents Condicions Generals d’Ús, o qualssevol altres condicions siguin aplicables, comprovant els canvis que, si escau, poguessin haver patit.

Controlar les notificacions que, si s’escau, li envien el Titular, ja que poden incloure informació important.

No utilitzeu CloudAssistant amb finalitats comercials; per exemple, demanant informació o continguts per prestar altres serveis que puguin suposar una clara competència per al Titular.

No modificar o tractar de modificar CloudAssistant de cap manera ni realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular l’aparença o les funcions de CloudAssistant.

Abstenir-se de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats de CloudAssistant.

No fer malbé, deshabilitar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades al servei), o interferir en l’ús i gaudi del servei.

En qualsevol cas, no realitzar cap tipus d’actes que puguin infringir drets o interessos del Titular o de tercers com puguin ser, a tall d’exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets de copyright, secrets comercials… ).

Respecte del vostre perfil a CloudAssistant, l’usuari registrat es compromet a:

No identificar-se aportant dades falses o inexactes de manera deliberada o suplantant la identitat de tercers.

Utilitzar únicament el perfil creat al seu nom, no utilitzant perfils de tercers sense el seu consentiment previ i exprés.

No vendre, comercialitzar o transferir el perfil d’usuari a CloudAssistant a tercers.

Ser l’únic responsable de qualsevol activitat que es realitzi des del seu perfil d’usuari, havent de mantenir-lo actualitzat en tot moment.

Procurar l’estricta confidencialitat de les vostres dades i claus d’accés, ja que assumeix els danys i perjudicis que puguin derivar-se de la violació d’aquesta confidencialitat.

Ser responsable dels danys que pateixi o que pateixin tercers com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes Condicions o de qualssevol altres que siguin aplicables, com ara les Condicions Generals d’Ús.

5. Enllaços de tercers

5.1. És possible trobar a CloudAssistant links o enllaços a pàgines o llocs web de tercers. El Titular no assumeix cap responsabilitat sobre aquests o sobre el seu contingut o correcte funcionament, ni sobre les conseqüències que se’n derivin de l’accés.

5.2.Respecte dels enllaços publicats pel Titular, l’usuari reconeix i accepta que aquests enllaços dirigeixen a llocs externs i aliens, tant a CloudAssistant com al Titular i que aquest no aprova ni revisa les funcions, publicitat o, en general, inclòs en pàgines de tercers, encara que siguin enllaçats des del mateix CloudAssistant; per això, aquesta no pot garantir que en aquests no hi hagi amenaces informàtiques, virus o codi maliciós o que albergin contingut il·lícit o inadequat o altres enllaços que, al seu torn, portin a llocs amb alguna o diverses de les anteriors característiques.

6. Exclusions de responsabilitat

6.1.El Titular treballa perquè els serveis i les funcionalitats de CloudAssistant es trobin sempre disponibles. No obstant això, CloudAssistant serà mostrat “tal qual”, segons la disponibilitat i segons les limitacions concurrents a cada moment.

6.2. Tot i el continu esforç realitzat pel Titular per protegir els sistemes i els continguts inclosos a CloudAssistant, a aquest efecte empra els estàndards de seguretat habituals a Internet, no és possible oferir plenes garanties en relació amb les intrusions o pèrdues d’informació que puguin produir-se . De la mateixa manera que no es pot garantir l’absència de virus o d’altres elements nocius a CloudAssistant o en llocs de tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, tant programari com maquinari, de l’usuari. Per aquesta raó, l’usuari assumeix i comprèn que hi hagi situacions que puguin escapar-se del control del Titular.

6.3.L’usuari serà l’únic responsable dels mètodes de pagament introduïts al CloudAssistant. En incloure’ls, s’entendrà que està facultat per fer-ho, perquè és titular de la targeta introduïda i/o altres mètodes de pagament, assumint qualsevol responsabilitat en cas contrari.

6.4. En cap cas el Titular serà responsable de la disponibilitat, el funcionament correcte i la seguretat dels mitjans de pagament disponibles, en la mesura que la responsabilitat sobre aquests correspon als seus respectius proveïdors.

6.5.El Titular s’eximeix de tota responsabilitat per l’accés indegut a continguts com a conseqüència del registre que l’usuari faci aportant deliberadament dades falses o inexactes sobre la seva edat.

6.6. El Titular declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús de CloudAssistant per l’usuari del mateix, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents Condicions Generals i Llicència d’Ús o en qualssevol altres que siguin aplicables.

6.7.Amb caràcter general, ni el Titular ni els seus col·laboradors seran responsables en cas de lucre cessant o dany emergent per qualsevol qüestió.

7. Indemnització

7.1. Si es produeixen qualsevol tipus de danys, perjudicis, pèrdues o costos (inclosos els honoraris d’advocats i procuradors), soferts pel Titular com a conseqüència d’un incompliment per part de l’usuari de les presents Condicions Generals i Llicència d’Ús o qualssevol altres aplicables, en aquest cas comportarà l’obligació de rescabalar el Titular.

7.2.De la mateixa manera ocorrerà en cas que, com a conseqüència dels incompliments de l’usuari, es produïssin reclamacions de tercers contra el Titular, cas en què aquell deixarà indemne a aquest, podent-li reclamar qualsevol despesa, cost, dany o perjudici derivat de les seves accions .

8. Durada, resolució i exclusió

8.1. La durada d’aquestes Condicions és de caràcter indefinit i s’estén per tot el temps que l’usuari mantingui el compte a CloudAssistant.

8.2. En qualsevol moment, l’usuari podrà resoldre aquestes Condicions simplement cancel·lant el vostre compte d’usuari a través de les eines de CloudAssistant destinades a aquest efecte.

8.3. Per part seva, el Titular es reserva el dret de resoldre aquestes Condicions o de bloquejar o eliminar el compte de l’usuari quan l’incompliment greu i/o reiterat de les condicions aquí exposades o de qualssevol altres condicions que li siguin aplicables.

9. Protecció de dades

9.1. La recollida i tractament de les dades personals de l’usuari demanades pel Titular a través de CloudAssistant es regeix per la Política de Privadesa de CloudAssistant.

10. Encàrrec de tractament de dades personals

Que dacord amb el que estableix larticle 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 dabril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, denominada Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD), és preceptiva la formalització d’un acord regulador de l’accés a les dades de caràcter personal per compte de tercers, quan aquest accés resulti necessari per a la prestació efectiva d’un servei determinat del responsable del tractament.

Aquesta clàusula té per objecte establir els termes sota els quals es durà a terme l’encàrrec de tractament de dades personals pel servei prestat amb la Llicència d’Ús de CloudAssistant, atenent els punts següents:

L’usuari és el responsable del tractament de les dades personals d’usuaris i clients finals de les instal·lacions fetes amb productes del Titular i que seran objecte de tractament amb l’aplicació.

El Titular esdevé encarregat del tractament en proveir l’usuari de l’aplicació CloudAssistant i que permet el tractament de dades de caràcter personal de responsabilitat de l’usuari. La prestació de servei realitzada pel Titular consisteix en el manteniment i la garantia de continuïtat de servei ofert en l’aplicació.

L’usuari reconeix en acceptar les Condicions i Llicència d’Ús que compleix totes les obligacions que, com a responsable del tractament, estableix el RGPD i normativa de protecció de dades personals que sigui aplicable.

El Titular es compromet a tractar les dades personals esmentades observant els principis exigibles per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, en particular, les relatives al deure secret i confidencialitat i a les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu atenent el risc identificat per al seu tractament.

El Titular es compromet a no aplicar ni utilitzar les dades personals amb finalitats diferents de les especificades a la prestació del servei descrita a l’apartat inicial d’aquestes condicions d’ús.

El Titular es compromet a observar el secret professional respecte de les dades personals objecte de tractament, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pugui conèixer en ocasió del compliment dels serveis prestats, així com no comunicar a cap tercer, ni tan sols ni tan sols per a la conservació, les dades de caràcter personal que l’usuari gestiona mitjançant l’aplicació.

Aquesta obligació serà extensible a la totalitat dels treballadors del Titular i subsistirà també posteriorment a la renúncia, cessament o finalització de la Llicència d’Ús de CloudAssistant.

L’usuari autoritza l’encarregat a subcontractar amb l’empresa Microsoft Corporation el hosting i l’emmagatzematge d’informació relacionada amb el projecte i el servei contractat. Per subcontractar altres empreses, el Titular ha de comunicar per escrit al responsable, identificant de manera clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les dades de contacte. La subcontractació es pot fer si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini d’una setmana.

Les clàusules anteriors no són aplicables a la informació de caràcter personal que hagi de ser facilitada sota l’estricte compliment de disposicions legals imperatives o en virtut d’una sentència o resolució d’un òrgan jurisdiccional o administratiu de compliment obligat. En aquest cas, el Titular ho haurà de posar prèviament en coneixement de l’usuari i haurà de limitar i cenyir la comunicació única i exclusivament a la informació sol·licitada.

Per al cas que el Titular, com a encarregat del tractament, destini les dades a finalitats diferents de les establertes, les comuniqui o utilitzi incomplint l’obligació de secret, serà considerada també responsable del tractament, i haurà de respondre personalment de les infraccions en què hi hagi incorregut d’acord amb allò que disposa la legislació vigent.

El Titular, com a encarregat del tractament, es compromet a observar, adoptar i aplicar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa corresponents al tractament de les dades personals de l’usuari a les quals té accés, d’acord amb les mesures necessàries establertes a l’art. . 32 del RGPD.

El Titular s’obliga a tornar immediatament a l’usuari les dades objecte del tractament en qualsevol moment en què aquest ho sol·liciti, i, en qualsevol cas, un cop finalitzat el servei requerit, sense que en pugui conservar cap còpia sempre a elecció del responsable de tractament.

L’usuari podrà sol·licitar al Titular els controls i les auditories que consideri adequades amb l’objectiu de comprovar el compliment degut dels extrems acordats al present contracte.

11. Salvaguarda i interpretació

11.1.  Aquestes condicions són un acord únic entre l’usuari i el titular.

11.2. Si l’Autoritat competent declara alguna disposició com a il·legal, invàlida o no executable, suposarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. Això no obstant, aquesta declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants..

11.3. La no exigència per part del Titular del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per part seva a exigir-ho en un futur.

12. Idioma

12.1. L’idioma aplicable a aquestes condicions és l’espanyol. Si us oferim una versió en anglès és per mera cortesia, per a la comoditat de l’usuari. Per això l’usuari accepta expressament que es regeixin per la seva versió en català.

12.2. Si existís alguna contradicció entre el que indica la versió en espanyol d’aquestes Condicions i el que s’indica a la traducció, en tot cas prevaldrà la versió espanyola.

13. Legislació i fur

Les relacions entre el Titular i l’usuari es regiran per la legislació espanyola i, en cas de conflicte en la interpretació o compliment de les presents Condicions se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, llevat que per Llei es determini de forma imperativa un altre fur diferent, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de l’usuari.