Entra en vigor el 01/07/2013.

Aquest Reglament derogarà a la Directiva de Productes de Construcció (89/106/CEE).

El nou reglament introdueix els següents canvis a partir del 01/07/2013:

– Les minipimes (empreses de menys de 10 empleats o 2 milions d’Euros de facturació) podran emplear un “sistema d’evaluació 4” en substitució del sistema 3.

– Els Assaigs Inicials de Tipus passen a anomenar-se “Assaigs de tipus”

– La Declaració de Conformitat CE passa a anomenar-se “Declaració de Prestacions” com un contingut ampliat respecte a la anterior Declaració de Conformitat.